ประชาสัมพันธ์ Marketplace

ประชาสัมพันธ์ Marketplace

5472

 วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายนครินทร์  ชูกระชั้น เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประชาสัมพันธ์ Marketplace แก่ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

©2022 โครงการมหาวิทยาลัย ขั้วความเจริญเศษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace)