ออกบูธประชาสัมพันธ์ Marketplace

ออกบูธประชาสัมพันธ์ Marketplace

5463

 วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ออกบูธประชาสัมพันธ์ Marketplace ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ อาการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภักภูเก็ต 

©2022 โครงการมหาวิทยาลัย ขั้วความเจริญเศษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace)