บุคลากร

บุคลากร

บุลากร 03

ผศ.พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

S 6406155

นายนครินทร์  ชูกระชั้น เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ

S 6406161

นายอติรุจ  กิจการ  นักการตลาด

S 6406159

นางสาวพัชนีย์  แซ่เฮี้ย นักการตลาด

©2022 โครงการมหาวิทยาลัย ขั้วความเจริญเศษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace)