1. ประชาสัมพันธ์
©2022 โครงการมหาวิทยาลัย ขั้วความเจริญเศษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace)